មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការបំប៉នជំនាញ លទ្ធកម្មសាធារណៈ ជូនក្រុមលទ្ធកម្មនៃអង្គភាពថវិកា

sovanney lor | មករា ៣១, ២០១៧ ១០:១១ ព្រឹកទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិន

ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

សារអេឡិចត្រូនិច : pailincppparty@gmail.com គេហទំព័រ : www.pailin.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧